November 30, 2021 until 11:00 am – Village of Pomona, New York